Máy khuấy chìm ShowFou

Tải catalogue máy khuấy chìm ShowFou tại đây

  Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 100m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 50m³/h
  Cột Áp: 6m