Lưu Lượng: 54m3/hm³/h
  Cột Áp: 183mm
  Lưu Lượng: 56m³/h
  Cột Áp: 84m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 183m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 113m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 84m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 56m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 176m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 118m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 88m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 59m